၀က္ကလိရဟန်းအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားနှင့် ဓမ္မစွမ်းပကား


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020