စိတ်၌ ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ ၂


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020