စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
43% (3 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
14% (1 vote)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
14% (1 vote)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
29% (2 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
0% (0 votes)
Total votes: 7