စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
27% (13 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
23% (11 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
21% (10 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
15% (7 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
15% (7 votes)
Total votes: 48