စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
23% (8 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
29% (10 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
20% (7 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
9% (3 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
20% (7 votes)
Total votes: 35