စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
18% (3 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
35% (6 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
18% (3 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
18% (3 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
12% (2 votes)
Total votes: 17