စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
27% (22 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
20% (16 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
21% (17 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
17% (14 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
15% (12 votes)
Total votes: 81